اکولوژی

اکولوژی به بررسی محل زندگی جانداران و کیفیت و بهبود و توسعه ان میپردازد.

 واژه اکولوژی به مطالعه موجودات زنده و ارتباط ان ها با محیط پیرامون خود به کار برده میشود.از دو واژه یونانی به معنای شناخت خانه و مسکن میباشد.

اکولوژی به شاخه ای از علم زیست شناسی می پردازدکه روابط بین موجودات زنده و محیط زیستشان و وابستگی بین انهاست .این علم می فهماند که هیچ کدام از موجودات در این جهان نمیتواند به تنهایی و در انزوا به سر ببرد و همگی برا ی حفظ بقاع خود نیاز به انرژی و مواد محیطی دارندو این خود گویای این مسئله است که حیات تمام موجودات کره زمین د رزندگی یکدیگر تاثیر گذار است.

یک باغچه کوچک مدلی از حیاط در کره ی زمین است.خاک و سنگ گیاه و جانوری که  در این باغچه است مستقیم و غیر مستقیم بر هم تاثیر دارند .گیاه از خاک تغذیه کرده گل و بذر میدهدموجوداتی مثل موش بذر را خورده و خودش خوراک پرندگان شکاری میشود گیاه میمیرد و فاسد میشود کرم ها گیاه فاسد را خورده و تجزیه میکنند و دوباره مواد شیمیایی ان را وارد خاک میکنند.زنبور در جست و جوی شهد گلی به عنوان غذاست در حین پرواز از گلی به گل دیگر گرده را منتقل میکند و گل میز بان بار ور میشود .

اکولوژی مطالعه این گونه روابط متقابل میان گیاهان جانوران و عناصر غیر زنده محیط است.