خنکای آب بر شعله های آتش

خنکای آب بر شعله های آتش

ایرانیان از زمانهای خیلی دور به پاکی و طهارت اهمیت ویژهای میدادند.در بسیاری از مذاهب ایران به دفعات فراوان به پاکیزگی تاکید شده است.گویی آب ،گذرگاه انسان برای ورود به دنیای دیگر است دنیایی خالص تر که جسم قادر به گذر از آن نیست.اینچنین مردمان به فکر ساختن حمام افتادند.که با توجه به این تاکیدات اطلاعات زیادی از اولین گرمابه در دسترس نمی باشد. ولیکن در برخی متون همچون رساله دلاکیه در دوره قاجار،آمده که اولین حمام را سلیمان نبی ساخت.

گرمابه یا حمام محلی است برای شست وشوی اساسی تن وسر وصورت ونیز غسل در اصطلاح اسلامی.

 گرمابه های همگانی در ایران باستان وخاندان عثمانی ترکیه وبرخی کشورهای شمال افریقا که در قلمرو

خاندان عثمانی بوده اند ،دیده می شد .و امروزه نمادی از فرهنگ خاور زمین آن زمان شمرده می شود

هر چند بسیاری از آنها خراب یا بسته شدند در این گرمابه ها کسانی بودند که به دلاک معروف بودند

آنها لنگ به کمر می بستند وکیسه می کشیدند که در عامه به آنها لنگی یا کیسه کش می گفتند.

نمونه های این گرمابه ها در سده های پس ازآن در اروپا با نگرش به ساختار خاوری بیشتر برای

بزرگ زادگان و درباریان ساخته شده است.