موزه به چه معناست؟

موزه به چه معناست؟

موزه در فرهنگ لغت به معنای مجموعه آثار باستانی که در یک عمارت نگهداری یا به نمایش گذاشته میشود.


موزه در فرهنگ لغت به معنای مجموعه آثار باستانی کهدر یک عمارت نگهداری یا به نمایش گذاشته میشود،است.
موزه از واژه یونانی میوز که نام معبدی بوده است به وجود آمده است.-
- میوز ها عبارت از دختران ژوپیتر که خدایان علم ، ادبیات ، هنر، موسیقی و حجاری محسوب می شده اند.
- میوز در افسانه یونان باستان ،خدای کوچکی است که وظیفه اش الهام بخشیدن به شاعر و هنرمند است.
در اواخر قرن سوم ق.م.بطلمیوس اول (284-246قبل از میلاد) اولین موزه را در شهر اسکندریه تاسیس کرد.اولین نمونه های موزه در ایران در دوران سلسله هخامنشی که صرفا جنبه خصوصی داشته و برای استفاده حکام وامرای وقت بوده است. 

موزه ها به چند دسته طبقه بندی میشوند:
موزه مردم شناسی،موزه روباز تاریخی ، شهری باستان شناسی،هنری،نظامی و...  تخت جمشید  نمونه ای از موزه روباز و هر کدام براساس اهمیتی که دارند طبقه بندی میشود.

طبقه بندی موزه :                                                                                                                       
 
موزه تاریخ باستان شناسی مانند موزه ملی ایران                                                                                 

موزه فضای باز مانند موزه تاریخ طبیعی ایلام                                                                                       

موزه توسعه علم م مفاهیم علمی مانند موزه علوم یزد                                                                            

موزه محل اقامت شاهان مانند کاخ موزه گلستان                                                                                  

موزه ظروف قدیمی مانند موزه آبگینه