عروس تالابهای شمالغرب کشور کجاست؟

عروس تالابهای شمالغرب کشور کجاست؟

تالاب قره قشلاق آذربایجان شرقی که به دلیل تنوع گونه های جانوری به عروس تالابهای شمالغرب کشور شهرت یافته است.

در فاصله 15 کیلومتری بناب در بین رودخانه های دایمی صوفی چای وزرینه رود ودر حاشیه جنوبی پارک ملی دریاچه ارومیه در

جنوب آذربایجان شرقی قراردارد.تالابی بین المللی با وسعت 40000هکتار که زیست گاه بسیار مناسبی است برای پرندگان ابزی

است.

تالاب قره قشلاق بناب که به دلیل زیبائی و تنوع گونه های جانوری و گیاهی به عروس تالابهای شمالغرب کشور شهرت یافته است، یکی از تالابهای اقماری و چسبیده به دریاچه ارومیه است که محل زیست پرندگان مختلف به شمار می رود.
از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی‬‬‫ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﺎﻻب ﻗﺮه ﻗﺸﻼق ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ویژه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓتن آن در ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ‬‬ ‫ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﭘﺎرک ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺸﻮراﺳﺖ.

زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺗﺎﻻب ﺑﻪ حدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ‫ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آنرا ﺑﻬﺸﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮده اﻧﺪ این تالاب به دلیل وجود گونه های جانوری و گیاهی کم نظیر اهمیت بسیار دارد و از سال ۱۳۶۴ به عنوان منطقه شکار ممنوع اعلام شده است.